Technika
Moderní zdroje osvětlení

Moderní zdroje osvětlení

Co jsouhalogenidové výbojky (metalhalogenidové výbojky)?

A jaké mají uplatnění?
Jsou to vysokotlaké výbojky, jejichž světlo vzniká zářením par kovů, například rtuti, popřípadě vzácných plynů (xenonu), a produktů štěpení halogenidů.
Ukázalo se, že nejvhodnější halogenidy jsou jodidy, popřípadě bromidy.Tyto sloučeniny jsou i při vysokých pracovních teplotách hořáku víceméně stálé, nevstupují do chemické reakce s křemenným sklem ani s korundovou keramikou a většinou se vyznačují i vyšším tlakem par v porovnání s čistým kovem. Tím je zajištěna jejich potřebná koncentrace ve výboji, a tedy i měrný výkon.
Zde z předchozího textu vyplývá, že halogenidové výbojky lze, z hlediska použitého materiálu ke zhotovení vlastního hořáku, rozdělit do dvou skupin: výbojky s hořákem z křemennéhoskla a výbojky s teplotně a chemicky odolnějším keramickým hořákem – keramika z průsvitného polykrystalického oxidu hlinitého (umělý korund).

osvětlení

Jde o druh světelné výbojky – není totožná s halogenovou žárovkou!
Činnost těchto výbojek je obdobná jako činnost dřívějších výbojek rtuťových. Rozdíl je v tom, že v hořáku výbojky se nachází kovy ve sloučeninách. Do výboje jsou vnášeny sloučeniny cínu, thalia, železa, vanadu, galia, aj.
Tyto výbojky mají vysoké světelné využití – oproti rtuťové výbojce je dvojnásobné, oproti žárovkám 3 – 5krát vyšší. Vytvářejí intenzivní bílé světlo; nahrazují kupříkladu denní světlo při snímání filmů a televizních pořadů.
Protože tato výbojka pracuje pod vysokým tlakem (4 – 20 atmosfér), vyžaduje speciální příslušenství pro bezpečný provoz.
Vysokotlaké výbojky patří k nejefektivnějším světelným zdrojům, neboť vydávají extrémně velké množství světla.

Využívají se na stadionech, ve sportovních a továrních halách, výkladních skříních a obchodních h prostorách, v pouličním osvětlení, ale také na letištích a nádražích.

koncert

Ve výzkumných laboratořích se zkoumají možnosti, jak zlepšit vlastnosti vysokotlakého rtuťového výboje. Jde o využívání dalších chemických sloučenin, jejichž záření doplňuje čárové spektrum rtuti žádoucím způsobem.
Takových prvků existuje značné množství; jejich vhodným výběrem a správnou kombinací lze získat účinné zdroje bílého světla pro účely všeobecného osvětlení, ale také zdroje záření s cíleně upraveným spektrem, potřebným v mnoha oblastech vědy a techniky (průmysl, medicína, zemědělství a podobně).