Výrobky
Co může být diskriminací při zacházení se zaměstnanci?

Co může být diskriminací při zacházení se zaměstnanci?

Jako podnikatel budete i zaměstnavatel, a ten je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Týká se to nejen jejich pracovních podmínek, ale také i odměňování za práci a o rovných příležitostech k jejich možnému postupu v zaměstnání. Naši zákonodárci zakázali v pracovněprávních vztazích diskriminaci a schválené právní prostředky ochrany před diskriminací jsou upraveny zákonem.  Jaká vlastně může diskriminace?  Obecně se může dělit na přímou a nepřímou, považuje se za ni například pronásledování, pokyn nebo navádění k diskriminaci, obtěžování, zde i velmi diskutované sexuální obtěžování.
Zaměstnanci na sloupech
U diskriminace přímé může být i takové jednání, které je opomenutím, ale hlavně se jedná o takové zacházení s daným zaměstnancem, které je méně příznivě, pokud se toto srovná se zacházením s jiným zaměstnancem, samozřejmě ve srovnatelné situaci. Výčet možné diskriminace je vysoký, ale může to být například z důvodu pohlaví, rasy, národnosti, sexuální orientace, etnického původu, věku, ale i zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry a také například důvodem může být i jiný světový názor. Považováno je také za diskriminaci, pokud je méně příznivý přístup k zaměstnanci z důvodu těhotenství, popřípadě mateřství. Jako nepřímá diskriminace je označován takový případ, kdy na základě neutrálního kritéria je zaměstnanec například díky svému věku znevýhodněn oproti ostatním. A to i tehdy, pokud jedná zaměstnavatel v mezích daných platnými zákony.

Zaměstnanci při práci

Obrana zaměstnanců proti diskriminaci

Zde se může zaměstnanec v otázkách diskriminace u soudu domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly nejen odstraněné následky, které vznikly diskriminačním zásahem, ale také aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Někdy, a na to pozor, může vzniknout i právo na náhradu nemajetkové újmy ve finanční částce.  A to pokud byla snížena osobě dobrá pověst, nebo i důstojnost. Tato výše peněžité částky je určena příslušným soudem, který přihlíží nejen k závažnosti vzniklé újmy, ale i k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.